Bell Schedules

Normal Bell Schedule - High School

First Block              8:05am.......9:35am

Activity Time        9:35am.......10:00am

Second Block      10:05am.......11:40am

Seniors/Votech   11:35am.......12:15pm

Lunch                   11:40am.......12:15pm

Third Block          12:20pm.......1:50pm

Fourth Block          1:55pm.......3:30pm

Normal Bell Schedule - Middle School

First Period   8:05am.......8:48am

Second Period   8:52am.......9:35am

Activity Time  9:35am.......10:00am

Third Period  10:05am.......10:50am

Fourth Period  10:55am.......11:40am

Fifth Period  11:45am.......12:30pm

Lunch  12:30pm.......1:00pm

Sixth Period  1:05pm.......1:50pm

Seventh Period  1:55pm.......2:40pm

Eighth Period  2:45pm.......3:30pm

Homeroom Bell Schedule - High School

First Block              8:05am.......9:35am

Second Block       9:35am.......11:10am

Homeroom   11:12am.......11:42am

Seniors/Votech   11:35am.......12:15pm

Lunch                   11:40am.......12:15pm

Third Block          12:20pm.......1:50pm

Fourth Block          1:55pm.......3:30pm

Homeroom Bell Schedule - Middle School

First Period   8:05am.......8:48am

Second Period   8:52am.......9:35am

Third Period  9:40am.......10:23am

Fourth Period  10:26am.......11:10am

Homeroom  11:12am.......11:42am

Fifth Period  11:45am.......12:30pm

Lunch  12:30pm.......1:00pm

Sixth Period  1:05pm.......1:50pm

Seventh Period  1:55pm.......2:40pm

Eighth Period  2:45pm.......3:30pm